دبیرکل ITU از ایران برای توسعه خدمات بومی ارتباطات و شبکه دسترسی تقدیر کرد