حمایت و پشتیبانی از برگزاری نمایشگاه‌های کار در سراسر کشور