نتایج یک مطالعه جدید نشان داد
هر عدد چای کیسه ای، حاوی هزاران ذره میکروپلاستیک است