عواقب بسیار ناخوشایندمحرومیت کودکان از محیط های آموزشی