زوال شناختی با ارزیابی وضعیت ستون فقرات تشخیص داده می شود