برگزاری آنلاین وبینار جذب منابع ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های وزارت بهداشت