رئیس سازمان امور دانشجویان:
دانشگاه‌ها نگرانی در حوزه خدمات دانشجویی نداشته باشند