رونمایی از جشنواره «پنجه کارآمد» با یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی