مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:
ساخت ۱۵۰ مدرسه خیرساز تحت عنوان امام رضا(ع) در سال تحصیلی آینده