معاون پژوهشی وزیر علوم:
۲۰۰ نشریه ایرانی در مسیر دریافت نمایه DOAJ هستند