از سوی صندوق رفاه دانشجویان اعلام شد؛
جزئیات وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل