ادیانی: همگان در عرصه جهاد تبیین و روایتگری وارد شوند