وزارت ارشاد از تولیدات فرهنگی هنری در حوزه خانواده حمایت می کند