در واکنش به تحقیق اتحادیه اروپا؛
گوگل از ترس جریمه تبلیغات رقبا در یوتیوب را آزاد کرد