تکمیل واکسیناسیون کودکان بدو ورود به دبستان شرط ثبت نام دانش آموزان است