وزیر ارشاد در شورای اداری شهرستان شهرضا؛
توسعه و مرجعیت اماکن مذهبی، دستور کار اصلی وزارت فرهنگ است