نقش مهم یک پهپاد دو زیست در بررسی تغییرات آب و هوایی