با همکاری محقق ایرانی انجام شد
میکروحباب همراه با امواج فراصوت، سلاح مؤثر محققان برای مقابله با سرطان