وزیر آموزش و پرورش در شورای اداری شهرستان‌های شاهین‌شهر خبر داد؛
زمینه سازی اشتغال دانش بنیان با ساخت هنرستان های جوار صنعت