سخنگوی وزارت نفت:
دولت برنامه‌ای برای تغییر قیمت و سهمیه ندارد