دبیرکل شورای عالی عتف:
اساسنامه صندوق عالی عتف در انتظار اعلام نظر وزارت بهداشت است