افزوده شدن بخش نمایش ایرانی به جشنواره نمایش کودک یک ضرورت بود