یک فیزیکدان بریتانیایی مطرح کرد:
انسان تا ۲۰۴۰ قدم در مریخ نمی گذارد