وزیر ارتباطات وعده داد؛
رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت تا پایان دولت ۳۰پله بهتر می شود