معاون آموزشی نهاد نمایندگی رهبری:
۴ جلسه از ۱۶ جلسه دروس معارف مجازی برگزار می شود