مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور فناوری وزارت علوم
راه اندازی پردیس فناوری کشاورزی با هدف هوشمندسازی در کشور