قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی:
دانشگاه برای اشتغال در مشاغل نوظهور دانشجوی کاردانی و کارشناسی می پذیرد