رییس دانشگاه تهران خبر داد:
اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای راه اندازی شعبه پارک علم و فناوری در دانشگاه ایروان