دبیر قرارگاه حکمرانی آموزش و پرورش در تربیت فنارانه:
جایگزینی نمایشگرهای بزرگ با "تخته‌ها" در دستور کار قرارگاه است