معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش:
هر دانش آموز باید حداقل یک روز اردو برود