زیان ۲۳ هزار تومانی مرغداران در هر کیلوگرم تولید تخم‌مرغ