داروهای مورد نیاز حجاج به عربستان ارسال شد/زائران ایرانی در سلامت کامل