رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی خبر داد:
ارتقای کیفیت خدمات در مناطق مرزی با مشارکت نهادهای انقلابی