نسل جدید حسگر‌های کوانتومی با توانایی تشخیص سیگنال‌های الکترومغناطیس