معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
ممنوعیت تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه