با انتشار کم گازهای گلخانه ای؛
سفر بزرگترین کشتی هیبرید جهان سال ۲۰۲۴ آغاز می شود