معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان:
برگزاری چهار المپیاد ورزشی در تابستان امسال برای دانشجویان سراسر کشور