رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خبر داد:
آمادگی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برای کمک به وزارت علوم