تشکیل کارگروه مشترک سازمان اداری و شورای عالی استان‌ها