با حضور بیش از 300 معلم صورت گرفت:
برگزاری کنگره معلمان انقلاب با نگاه تحول