رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی غرب استان تهران:
توسعه تکنولوژی در کشور نیازمند تربیت نیروهای فنی است