رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:
دانش‌آموزان صاحب شناسنامه الکترونیک سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی می‌شوند