دبیر جشنواره فرهنگی هنری پویش ملی پوشش ایرانی اسلامی:
یکی از نیازهای بانوان ما برای رسیدن به رشد مقوله تفریح است