تاکید مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید:
ممنوعیت حذف بی دلیل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن