رسالت جهاد دانشگاهی، توجه به دانش نخبگان و اتکا به توان داخلی