شرکت بازی‌سازی باندای نامکو هک توسط خود این شرکت را تایید کرد