برگزاری نخستین دوره ترکیبی یادگیری عمیق با حضور ۳۰۰ نفر از اعضای علمی دانشگاه آزاد اسلامی