بستر لازم برای حضور بخش خصوصی در ساخت نیروگاه‌ها و افزایش تولید برق هموار نیست