سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش‌ بالینی برگزار می شود