سامانه شاد اولین قدم در مسیر بهبود کیفی آموزش در افغانستان